FAQ

सूचना तथा समाचार

नेपालको संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसूची-१ बमोजिमको आफ्नो ब्यक्तिगत विवरण न्याय परिषद सचिवालयमा पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।