FAQ

न्याय परिषद निर्णय

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।६।२८ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।६।२१ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरुः
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५।१२।१९ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५।११।१ मा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५।१०।०७ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०९।१९ मा बसेको न्याय परिषद वैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।४।६ गतेको न्याय परिषदको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवा सम्बन्धी निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।४।४ गतेको न्याय परिषदको निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।३।७ गतेको न्याय परिषदको निर्णय
  थप हेर्ने >>>