FAQ

न्याय सेवा आयोग निर्णय

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।०४।३१ गतेको निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।०५ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।११।११ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।१०।२५ न्याय सेवा आयोग
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०९।२५ गतेको बढुवा निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।२।१४ गतेको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०१।०८ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।०५ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>