FAQ
मिति २०७६।२।३० मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णयहरु  ।

न्याय परिषद निर्णय
न्याय परिषदको मिति २०७५।१२।१९ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्