FAQ

सूचना तथा समाचार

 • न्याय परिषदको मिति २०८१।०२।११ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको निर्णय मिति २०८१।०२।११ new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०८१।०१।२७ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८१।०१।२७ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८१।०१।१० को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको निर्णय-२०८०।१२।२२
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।११।११ निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधिश पदको मिति २०८०।१०।२६ को आन्तरिक खुला, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
  थप हेर्ने >>>