FAQ
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु

सूचना तथा समाचार

 • सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१०।१६ गतेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।२।३० मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परिक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ताको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।१२।२१ मा न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७५/१०/१५ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>