FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना तथा समाचार

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परिमार्जित पाठ्यक्रम, २०७५
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा रा.प.द्वितीय श्रेणी उप सचिव वा सो सरहका अधिकृतको जेष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा भएको बढुवा सिफारिस निर्णय बमोजिमको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०९।०३ गते न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।०८।२६ को जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा सम्वन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०८।१० को निर्णय अनुसारको रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापना सिफारिस
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०८|०७ गते न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०५।०५ को न्याय परिषद सचिवालयको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०४।२१ गते न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।०४।१७ गते न्याय परिषद सचिवालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयकाे निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिश
  थप हेर्ने >>>